Anasayfa KVKK

KVKK

Rüzgar Vinç İşletmeleri ve Proje Taşımacılığı Lojistik Hizmetleri Dış Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle "Rüzgar Vinç" olarak anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi ve haklarınız konularında sizleri işbu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmektedir.

Veri Sahibi, işbu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. 

Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Rüzgar Vinç; kişisel verilerin işlenmesi aşamasında ve aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda Veri Sorumlusudur.

Kapsam ve Hukuki Sebep

Kişisel veriler; veri sahibinin açık rızasına istinaden veya Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket prosedürleri gereği imha edilecektir.

Rüzgar Vinç tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. Rüzgar Vinç olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki bütün tedbirleri almaktayız.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaç

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun'un izin verdiği çerçevede;

 1. Rüzgar Vinç tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,
 2. Tesisimizin ve personel güvenliğinin sağlanması,
 3. Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 4. Şirketimiz ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 5. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 6. Vinç kiralama ve ağır yük taşımacılığı faaliyetlerinin kurumsal politikamıza uygun şekilde gerçekleştirilmesi,
 7. İnsan Kaynakları faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülebilmesi,
 8. Mühendislik ve montaj teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 9. Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
 10. Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 11. Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,
 12. Personel verimliliğini artırmak ve memnuniyetini ölçülmesi/sürdürülmesi,
 13. Rüzgar Vinç'in sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,
 14. Tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi

amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle, Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla ve Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun'un 28. maddesinde düzenlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanun'un 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak;

 1. a)    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. b)    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. c)    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. d)    Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. e)    Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 
 6. f)     Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. g)    Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
 8. h)    Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. i)     Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

Rüzgar Vinç ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve bize doğru şekilde aktarılmış olması önemli olup  bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde Rüzgar Vinç'e bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi Rüzgar Vinç'e ileten tarafa aittir.

Bu kapsamda yapacağınız talepler Kanun kapsamında yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Rüzgar Vinç'e daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve şirketimiz tarafından sunulan başvuru formu ile Şirket merkezi olan Şekerpınar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 13/1 Çayırova Kocaeli adresine başvurunuzu noter kanalıyla başvuru, info@ruzgarcrane.com uzantılı e posta adresi ve +90 262 744 90 00 no'lu telefon hattından da tüzel kişiliğimize ulaşma imkânınız bulunmaktadır.

Başvuruyu müteakip Rüzgar Vinç 30 günlük yasal süre içerisinde başvuruyu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde Rüzgar Vinç'in 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır.

Şirketimizin; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır. ‘’